Locuri de cazare alocate de Universitatea din București
- ANUL UNIVERSITAR 2010-2011 -

Locaţie: Complexul de cămine studenţeşti Grozăveşti, Căminul D, etaj II
Camere: 214, 215, 223 (camere de două locuri)
Număr total de locuri: 6

Cererile-tip pentru cazare se vor completa la secretariatul CESI. Se vor ataşa la cerere: o poză tip-buletin şi o copie după cartea de identitate.
Doctoranzii de la învăţământ cu taxă nu beneficiază de loc în cămin.

Studenţii admişi la doctorat pe locurile fără taxă în sesiunea septembrie 2010 vor depune cererile de cazare la Secretariatul CESI, pe data de 15 septembrie, între orele 14.00-18.00.
În cazul acestora, se va lua în considerare media obţinută la examenul de admitere.

Comisia de cazare va repartiza locurile după diverse criterii ordonate ca importanţă, printre care: anul de studiu (master an II, master an I, doctorat), continuitatea în cămin, situaţia socială/materială, copil de cadru didactic, situaţia şcolară.
Cererile studenţilor etnici români (din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Albania, Macedonia etc.) vor fi evaluate separat. La evaluarea şi aprobarea cererilor acestora, Comisia va avea în vedere rezultatele profesionale ale acestora.

Pentru cazurile sociale, dosarul va cuprinde, pe lângă cererea-tip, acte doveditoare, după cum urmează:


I. Pentru părinţii încadraţi în muncă:

- adeverinţe cu venitul net realizat pe lunile iunie, iulie şi august 2010;
- copii după certificatele de naştere ale fraţilor / surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor (preşcolari, elevi sau studenţi), însoţite de adeverinţe de elev / student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor.


II. Pentru părinţii neîncadraţi, dosarul de cazare va cuprinde următoarele acte:

- declaraţie legalizată la notariat că aceştia nu au venituri;
- adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară.


III. Pentru părinţii pensionari:

- taloanele de pensie pentru lunile iunie, iulie şi august 2010 (sau copii xerox).

IV. Pentru părinţii şomeri:

- adeverinţă de şomaj;
- declaraţie legalizată la notariat că aceştia nu au alte venituri în afara indemnizaţiei de şomaj;
- adeverinţă de venituri impozabile de la Administraţia Financiară.


V. Pentru părinţii divorţaţi:

- copie după hotărârea judecătorească de divorţ;
- talonul de pensie de întreţinere pentru lunile iunie, iulie şi august 2010 sau declaraţia studentului la notariat că nu primeşte nici o formă de sprijin material de la părintele separat de familie;
- adeverinţă cu venitul net realizat de părintele în întreţinerea căruia a fost încredinţat prin hotărârea judecătorului;
- dacă mama studentului s-a recăsătorit, după divorţ, dosarul va cuprinde şi venitul net realizat de soţul acesteia pentru lunile iunie, iulie şi august 2010.


VI. Studenţii care provin din mediul rural vor prezenta, pe lângă actele trecute la situaţiile de mai sus, şi:

- adeverinţă de la Primărie cu veniturile realizate de părinţi din agricultură.

VII. Studenţii care au un părinte decedat vor prezenta:

- copie după certificatul de deces al părintelui;
- venitul net realizat de părintele întreţinător pentru lunile iunie, iulie şi august 2010;
- talonul pensiei de urmaş pentru lunile iunie, iulie şi august 2010.


VIII. Studentele căsătorite vor prezenta venitul net al soţului; dacă şi soţul este student, vor prezenta adeverinţe cu venitul net realizat de părinţii întreţinători pe lunile iunie, iulie şi august 2010.

Copiii de cadre didactice active vor anexa la cererea de cazare fotocopii ale primei şi ultimei pagini din cartea de muncă a unuia dintre părinţi.


Locurile în cămine se vor repartiza pe data de 22 septembrie 2010 de către secretariatul CESI, pe baza cărţii de identitate. Studenţii vor semna într-un tabel, angajându-se astfel că „nu vor vinde” camera primită. Neprezentarea la cazare atrage după sine pierderea dreptului de a mai solicita un loc în cămin. Doctoranzii care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta la cazare pentru a-şi ridica repartiţia, vor lăsa o delegaţie scrisă şi semnată unui coleg/membru de familie.
Cu repartiţia primită de la comisia de cazare, studenţii se vor prezenta la cămin pentru încheierea contractului de închiriere.

 

Top

 Copyright CESI © 2005