Sistemul de acordare a burselor

Programul TPI primeste anual un numar de locuri de la buget de la Universitatea din Bucuresti (UB), respectiv  de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), Bucuresti.

Înmatricularea masteranzilor, admisi la locurile de la buget si la locurile cu taxa, se face în functie de: cererea expresa a masterandului (spre exemplu, absolvent al domeniilor de licenta arhitectura, urbanism, design interior, care sustine concurs direct pe locurile alocate de UAUIM) si ordinea alfabetica, la UB, respectiv UAUIM. Bursele se acorda numai pentru locurile înmatriculate la universitatea respectiva, în ordinea descrescatoare a mediilor, dupa primul an de studii, în functie de cuantumul alocat de institutia respectiva.

Principiile acordarii burselor de studii la CESI sunt aceleasi cu cele ale UB, respectiv UAUIM, pentru locurile primite de programul TPI de la fiecare universitate în parte.

În functie de cuantumurile burselor aprobate în fiecare an universitar de catre Senatul UB si de Senatul UAUIM, conducerea CESI stabileste un numar de burse care pot fi acordate studentilor înmatriculati pe locurile finantate de la buget sau pe locurile la învatamânt de ZI, cu taxa.

Conform contractului de studii încheiat cu masteranzii, acestia nu pot primi în primul an universitar burse în baza notei de la examenul de admitere la programul TPI. În limita numarului de burse, se pot acorda în anul II de studiu burse de studiu si de merit numai masteranzilor integralisti, cu media peste 9,50%. Daca nu sunt suficienti studenti care sa corespunda acestei cerinte, media de acordare a burselor poate fi modificata.

Bursele de ajutor social se acorda la cerere, în functie de situatia materiala a familiei masterandului. Acesta depune la secretariat, într-o perioada stabilita, un dosar cu o serie de documente care atesta aceasta situatie.

 

Top

 Copyright CESI © 2005