Misiunea programului de masterat interdisciplinar
„Teoria şi practica imaginii” TPI

Programul programului de masterat interdisciplinar “Teoria şi practica imaginii” TPI propune, într-un mod unitar, o abordare sui-generis a temei modernităţii, prin intermediul exclusiv al noţiunii de “imagine”, înţeleasă conform viziunii CESI, şi a rădăcinilor sale istorice.

Temă majoră pentru înţelegerea, studierea aprofundată şi integrarea culturii şi valorilor de civilizaţie româneşti în cultura europeană, modernitatea este privită atât ca o etapă istorică, cât şi ca o perioadă în sine, puternic diferenţiată de explozia mediilor de comunicare şi de utilizarea sui-generis a imaginii ca formă de expresie şi de (auto)definire culturală. Dată fiind tehnologizarea mijloacelor de transmitere a informaţiei, imaginea ajunge, aparent, să devanseze textul scris. O iluzie sau o realitate? În ce raport intră imaginea şi textul, în căutarea societăţii de a se (re)defini în perioada modernă, în raport cu marile accepţiuni şi funcţii anterioare? Cum sunt ele definite, aceste medii, aceste forme de expresie, cum le defineşte acum relaţia care apare între ele, în noua paradigmă culturală? “Prezentul” modernităţii ce rădăcini teoretice are, ce modifică sau ce anunţă? Ce rol joacă imaginea în această schimbare? Artele se redefinesc în această perioadă sau vocile radicale sunt simple mişcări experimentale, singulare şi pasagere? Ce înseamnă imaginea pentru modernitate, modernism şi antimodernism în cultura europeană? Este ea cartea de vizită mai curând a societăţii euopene, decât a altor areale şi culturi?

Imaginea este mediul cu preponderenţă al manifestării culturale a modernităţii, datorită schimbării structurilor comunicării publice, a strategiilor instituţionale în relaţia cu spaţiul public, a interesului critic manifestat acum de comunităţi pentru formele de expresie culturală pe care le ia noua lor identitate.

Modernitatea românească este în continuare “mitul de aur” al civilizaţiei noastre conectate la timpii reali de evoluţie ai Europei. Perioada comunistă, care a dus la o pierdere a celor mai multe dintre “vocile” modernităţii, fie ele personalităţi culturale, fie curente artistice, fie instituţii, a reprezentat, cel puţin la nivelul mentalităţilor, o “recădere în premodernitate”, cum adesea s-a spus, foarte critic. Tocmai de aceea, programul TPI, în cadrul programului MODERN, desfăşurat de CESI, oferă, atât didactic, cât şi în cercetare, posibilitatea pentru masteranzi a unei reapropieri ştiinţifice, lucide şi atente, asupra perioadei care credem că ne fundamentează relaţia actuală cu modernitatea europeană.

La ora actuală, mai mult ca niciodată, imaginea concentrează atenţia cercetătorilor aplicaţi, dar şi a teoreticienilor mediilor culturale. Programul TPI dă şansa unei specializări în studii culturale, prin intermediul unei sub-specializări de mare actualitate şi de copleşitoare complexitate, studiul (interdisciplinar al) imaginii, aplicat temei modernităţii europene, în relaţia sa cu trecutul şi originile ei, cu posteritatea locală şi globală.

Programul TPI se diferenţiază de alte programe de masterat atât prin structura sa curriculară, care îl aduce aproape de programele strategice al universităţilor din UE (el fiind un astfel de program al UB), cât şi prin faptul că reprezintă o reală deschidere interdisciplinară între domeniul ştiinţelor umaniste şi arhitectură (şi arte). Parteneriatul UB-UAUIM asigură curriculei programului TPI un modul de cursuri de arhitectură, inedite şi care tratează imaginea din punctul de vedere al funcţiilor sale pentru patrimoniul construit şi receptarea sa de către individ şi societate. Programul TPI nu este interesat în mod particular de specializarea „istoria artei”, pentru că nu tratează în mod istoric imaginea şi nici apariţia şi dezvoltarea stilurilor artistice, ci  este concrentrat pe probleme teoretice ale funcţiei, imaginii şi rolului ei în societate, aşa cum nu este strict interesat nici de tehnica de realizare a imaginii, ca în învăţământul vocaţional de artă (profesional). Cele două cursuri introductive din semestrul I, dedicate funcţiei imaginii în antichitate şi în evul mediu bizantin, constituie o introducere, specializată şi mai curând concentrată asupra rolului social şi politic al puterii, asupra capacităţii sale de a tezauriza şi a transfera semnificaţii majore pentru comunitatea receptoare. Programul TPI se focalizează asupra teoriilor imaginii (vizuale şi mentale, materiale şi abstracte, individuale şi colective) în societatea europeană a secolelor XIX-XXI în modernitatea europeană. Analiza imaginii se face din aceste puncte de vedere, care situează programul TPI în interiorul studiilor culturale, complexe şi interdisciplinare, datorită semnificaţiei şi tematicii sale majore, diversităţii ariilor culturale abordate, a domeniilor şi formelor ei de manifestare. Tot aici intră prezentarea diferitelor tipuri de imagine vizuală în text, pictură, fotografie, teatru, film şi arhitectură.

Programul TPI este, astfel, puternic diferenţiat de alte programele disciplinare din domeniul studiilor culturale, dedicate cercetării unor tipuri de civilizaţii (studii iudaice, studii americane etc.), al literaturii (concentrat asupra specificului acestei arte a textului), din domeniul arhitecturii (dedicate exclusiv problematicilor identitare şi tehnice ale patrimoniului construit) sau din domeniul artelor (abordate atât din perspectiva istoriei lor, a stilurilor, cât şi din punct de vedere tehnic). Programul TPI se prezintă, dimpotrivă, ca fiind interdisciplinar şi analizează relaţiile şi schimburile dintre aceste abordări, în cadrul unei priviri sintetice asupra vizualităţii moderne.

 

Top

 Copyright CESI © 2005