Masteratul „Societate, multimedia, spectacol (SMS)” este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi Arte (acreditare ARACIS nr. 8876/06.10.2009), în specializarea Studii culturale, în relație cu alte domenii conexe, respectiv artele spectacolului și cinematografie şi media.
Programul de masterat SMS, înfiinţat în anul 2009 în parteneriat cu Universitatea Karlsruhe din Germania, este dedicat studiului imaginii cinetice și imaginii de scenă, așadar noilor medii și noilor performance arts, precum și fenomenelor culturale din spațiul public contemporan.

Problematica generală a masteratului SMS se încadrează în ceea ce se numeşte Visual Cultural Studies, ca formă specifică a mai vechilor Cultural Studies, prin care arta, dar şi imaginile produse în alte scopuri decât cele estetice sunt încadrate în forme de viaţă socială contemporane.
Programul SMS se ocupă cu precădere de imaginea tridimensională a spectacolului în mişcare şi în spaţiu, de rolul lui social în lumea de astăzi şi de modul în care acesta poate fi gestionat. Acesta deschide un dublu câmp de reflecţie, analiză şi dialog: unul, al inter-artelor şi celălalt, al dezbaterii dintre filosofie, vizualul cinetic/ multimedial și performance.

Curricula masteratului este construită pe două dimensiuni: teoretică şi practică (analiză). Prima este reflectată în planul de învăţământ de cursurile de teorie şi filosofie a vizualului și de atelierele aferente. A doua dimensiune are ca scop pregătirea în analiza spectacolului şi a imaginii multimediale din teatru, cinematografie şi dans, prin stagiile de practică de specialitate și laboratoarele de cercetare științifică.

Programul SMS asigură competențe profesionale de cercetător în domenii precum:
studii culturale vizuale (teoretician și analist de fenomene culturale și sociale, de politici publice, specialist în metode istorice de cercetare în studii culturale)
spectacol (teoretician și analist de diverse tipuri de spectacol – social, artistic, politic)
multimedia (teoretician și analist de fenomene culturale/artistice, sociale sau politice multimediale)
film (teoretician și analist ale diferitelor forme și conținuturi cinematografice, în relație cu aspecte contemporane ale culturii și societății).

Dat fiind faptul că absolvenții de masterat pot urma doctorate în domeniu și se pot angaja în cercetare și în învățământul superior cu această specializare, programul SMS asigură baza solidă pentru cercetări de specialitate, pentru promovarea studiilor de specialitate, pentru dezvoltarea mediului universitar și al cunoașterii în general, racordate la realitățile și fenomenele culturale internaționale.

Departamentul organizează anual colocvii ale masteranzilor și ale studenților-doctoranzi în domeniu, acordă vizibilitate activităților de cercetare desfășurate aici sau de către studenții înmatriculați și de către alumnii specializării, le susține logistic, în realizare și financiar.
De asemenea, dezvoltă proiecte de cercetare care consolidează domeniul și în care sunt angajați studenții înmatriculați, precum și proiecte cu caracter cultural, în care departamentul este partener pentru documentare-cercetare − componentă asigurată de grupe de studiu formate din studenții SD SITT/CESI, îndrumați de tutori și de cadre didactice specializate.

Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)” are în planul de învățământ un modul transversal de laboratoare și cursuri semestriale dedicate exclusiv pregătirii portofoliului de cercetare, redactării de text științific și disertației, de proiecte etc, precum și laboratoare, bibliotecă și fonduri proprii.

Pregătirea în cadrul masteratului SMS sprijină angajarea absolvenților în mediul cultural național și internațional (teatre, case de producție cinematografică, ateliere și laboratoare de montaj, centre de arte performative), în sectorul terțiar al industriilor cultural-creative, în sectorul social, în departamente de creație sau/și de comunicare, acolo unde pregătirea interdisciplinară în domeniul imaginii cinetice și al performativității este o condiție esențială pentru activitatea profesională. Printre ocupațiile asigurate de program, se numără: critic, jurnalist cultural, manager de proiect cultural, referent de specialitate.

Plan de învățământ seria 2021-2023

Plan de învățământ seria 2022-2024