Masteratul „Teoria și practica imaginii (TPI)” este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul fundamental „Ştiinţe Umaniste şi Arte” (acreditare ARACIS nr. 8876/06.10.2009), domeniul de studii universitare de masterat „Studii culturale”, în relație cu alte specializări, care conduc către text, cultură vizuală şi patrimoniul construit.
Cu o istorie relevantă de 20 ani (a fost înfiinţat în 2001, de la început cu doi ani de studiu), programul TPI propune studiul modernităţii (în principal, românești și europene), exclusiv prin intermediul noţiunii de „imagine”.

Programa masteratului TPI este construită în relație cu marile teme de cercetare ale SD SITT / CESI, care constituie totodată specializările masteratului:
• studii culturale vizuale
• știința imaginii
• imagologie și transculturalitate
• politici vizuale.

Programul didactic are o dimensiune teoretică și de cercetare şi una practică, desfășurate în paralel pe parcursul celor doi ani de școlaritate.
Prima se concretizează în cursurile de teorie a imaginii (pentru diverse compartimente ale artelor vizuale: artă de avangardă, artă modernă/contemporană, fotografie; pentru diverse fenomene culturale sau relații între sisteme culturale: iconuri culturale, arhitectură/patrimoniu construit, text şi imagine, retorică vizuală și figuralitate etc.).

Cea de-a doua dimensiune, pe lângă faptul că se materializează în stagiile de practică de cercetare, unele organizate în baza parteneriatelor instituționale și a portofoliilor specifice, are ca scop pregătirea în:
• analiza de imagine vizuală
• analiza fenomenului imaginii în spaţiul public: spațiu urban, iconuri culturale, imaginar cultural, transculturalitate.

Masteratul TPI se diferențiază atât prin structura sa curriculară, care îl face compatibil cu politicile de dezvoltare strategică ale universităților din UE (el fiind un astfel de program al UB), cât și prin faptul că reprezintă o deschidere interdisciplinară reală a domeniului științelor umaniste către arhitectură și arte.
La ora actuală, mai mult ca niciodată, vizualitatea concentrează atenţia cercetătorilor aplicaţi, dar şi a teoreticienilor mediilor culturale. Programul dă şansa unei specializări în studii culturale, prin intermediul unei sub-specializări de mare actualitate şi de copleşitoare complexitate, studiul (interdisciplinar al) al vizualului, aplicat temei modernităţii și actualității europene, în relaţia sa cu trecutul şi cu originile ei, cu posteritatea locală, regională, continentală şi globală.

Programul TPI asigură competențe profesionale de cercetător în domenii precum:
• studii culturale vizuale (istoric, teoretician și analist de fenomene culturale, socio-identitare și de politici publice ale vizualului)
• știința imaginii (istoric, teoretician și analist al imaginii și al tehnologiilor artistice)
• imagologie și transculturalitate (specialist în studii de identitate, memorie, traumă)
• politici vizuale (istoric, teoretician și analist de programe, politici, ideologii ale vizualului).

Dat fiind faptul că absolvenții de masterat pot urma doctorate în domeniu și se pot angaja în cercetare și în învățământul superior cu această specializare, programul TPI asigură baza solidă pentru cercetări de specialitate, pentru promovarea studiilor de specialitate, pentru dezvoltarea mediului universitar și al cunoașterii în general, racordate la realitățile și fenomenele culturale internaționale.

Departamentul organizează anual colocvii ale masteranzilor și ale studenților-doctoranzi în domeniu, acordă vizibilitate activităților de cercetare desfășurate aici sau de către studenții înmatriculați și de către alumnii specializării, le susține logistic, în realizare și financiar.
De asemenea, dezvoltă proiecte de cercetare care întăresc domeniul și în care sunt angajați studenții înmatriculați, precum și proiecte cu caracter cultural, în care departamentul este partener pentru documentare-cercetare, componentă asigurată de grupe de studiu formate din studenții SD SITT/CESI, îndrumați de tutori și de cadre didactice specializate.
Nu în ultimul rând, programul are în planul de învățământ un modul transversal de laboratoare și cursuri de cercetare dedicate exclusiv pregătirii portofoliilor științifice, redactării de text științific și disertației, de proiecte de cercetare etc., precum și bază materială (laboratoare proprii) și fonduri pentru realizarea lucrărilor practice și a studiilor științifice.

Pregătirea în cadrul programului de masterat „Teoria și practica imaginii” sprijină angajarea absolvenților în mediul cultural guvernamental și național, în sectorul social, în firme și agenții private și corporații, în departamente de creație sau/și de comunicare, în mediul non-guvernamental, în sectorul terțiar al industriilor cultural-creative, acolo unde pregătirea interdisciplinară în domeniul imaginii este o condiție esențială pentru activitatea profesională.

Plan de învățământ seria 2021-2023

Plan de învățământ seria 2022-2024